14
Információkeresés az internetről
Jellemezd atematikus keresőket!
Sorold fel atematikus keresők előnyeit és
hátrányait!
Jellemezd akulcsszavas keresőket!
Keresni egyszerű
Mindannyian tapasztaltuk, hogy a kulcsszavas
keresők használata nagyon egyszerű. Megnyit-
juk például a böngészőnkben a www.google.hu
oldalt, és akereső szövegdobozába beírjuk ake-
resett kifejezést. Vajon ebben ahatalmas adat-
bázisban hogyan találunk azokra az oldalakra,
amelyekben a keresett kifejezés megtalálható?
Ehhez keresőmotort használnak.
Keresőmotor
A keresőmotor egy
olyan program, amely
bizonyos feltételeknek
(keresőkérdés) megfelelő
információkat keres vala-
milyen számítógépes kör-
nyezetben.
Az internetes keresőmotorok két részből állnak.
Az egyik összegyűjti az információt, amásik pe-
dig rendszerezi azokat. Az információgjtést
egy program végzi, amely állandóan pásztázza
amegújuló weboldalakat. Ezek között bolyong-
va, linkről linkre lépegetve letölti aweboldalak
tartalmát. Amásik rész elemzi abegjtött ol-
dalakat, úgynevezett metaadatokat társít hoz-
zájuk, majd indexeli őket. Az index segítségével
könnyen megtalálhatók majd akeresési feltéte-
leknek megfelelő oldalak.
Amikor beírjuk a kulcsszót, a kereső az index
segítségével kiválogatja a megfelelő tartalma-
kat. Ahozzájuk tartozó metainformációk alap-
ján pedig sorrendbe állítja őket aszerint, hogy
mennyire felelnek meg az általunk beírt keresési
feltételeknek. Így kerülnek az oldalak atalálati
lista első, második stb. helyére.
A találati lista szűkítése
Fontos, hogy olyan kereső kifejezéseket használ-
junk, amelyek a keresőmotornak „egyértelmű-
ek”. Tőszavakra keressünk, ne ragozott szavak-
ra! Még így is nagyszámú találati listát kapunk.
A találatként kapott oldalakon a keresett szó
vagy kifejezés bárhol lehet. Ezért szűréseket ál-
líthatunk be. Alegtöbb keresőben meghatároz-
hatjuk, hogy a teljes weben akarunk-e keresni,
vagy csak amagyar oldalakon.
Nyisd meg az általad használt keresőoldalt!
Írd be a kereső szövegdobozába a teljes
napfogyatkozás kifejezést!
Nagyjából 66 ezer találatot kapsz.
Pontos egyezések keresése
Tegyük a szavakat vagy törlendő kifejezéseket
idézőjelek közé. Például: „teljes napfogyatko-
zás. Ebben az esetben azokat az oldalakat kap-
juk, ahol akét szó egymás mellett található.
Így „csak” húszezer találatot kapunk.
Írd be ateljes neved (vezetéknév, kereszt-
név)!
Írd be ateljes neved idézőjelek közé téve!
(Megtudhatod, hogy hány weblapon szerepel
aneved.)
Kereső kifejezések
összekapcsolása
Használhatjuk az OR” (vagy) szót akeresési ki-
fejezések között. Például: teljes OR napfogyat-
kozás. Ebben az esetben bővül a találati lista,
hiszen minden olyan weblapot, melyben szere-
pel a „teljes” vagy a „napfogyatkozás” szó, vagy
pedig mindkettő, kiírja.
Keresőmotor
Az internetes keresőmotorok két részből állnak.
Az egyik összegjti az információt, amásik pe-
dig rendszerezi azokat. Az információgyűjtést
Amikor beírjuk a kulcsszót, a kereső az index
segítségével kiválogatja a megfelelő tartalma-
kat. Ahozzájuk tartozó metainformációk alap-
A találati lista szűkítése
ek. Tőszavakra keressünk, ne ragozott szavak-
, hogy a teljes weben akarunk-e keresni,
vagy csak amagyar oldalakon.
Pontos egyezések keresése
Tegyük a szavakat vagy törlendő kifejezéseket
idézőjelek közé. Például: teljes napfogyatko-
Kereső kifejezések
összekapcsolása
Használhatjuk az „OR” (vagy) szót akeresési ki-
Használhatjuk az OR” (vagy) szót akeresési ki-
15
Infokommunikáció
Vizsgáld meg, mennyivel bővül a találati
lista, ha avezeték- és akeresztneved
OR logikai műveleti jelet írsz!
Szavak kizárása akeresésből
Ha szeretnénk kizárni bizonyos szavakat, kife-
jezéseket, akkor tegyünk eléjük - szimbólumot.
Fontos, hogy az írásjel előtt ne hagyjunk szóközt!
Például: teljes -napfogyatkozás. Most csak olyan
oldalakat kapunk, amiben ateljes szó megtalálha-
tó, de a napfogyatkozás szó nem szerepel rajtuk.
Mit gondolsz, most is lehet olyan oldal
benne, ami ateljes napfogyatkozásról szól?
Írd be akeresőbe ateljes neved, de akeresztne-
ved ne szerepeljen atalálati listák között!
Keresés aközösségi médiában
Ha a közösségi médiában szeretnénk keresni,
akkor aszavak elé a@ jelet tesszük.
Keress a nevedre az általad használt kö-
zösségi oldalon!
Keresés awebhelyen belül
Az oldalak nagy többségénél találunk saját ke-
resőt, amellyel nem aneten, hanem az adott por-
tál anyagai, cikkei stb. között kereshetünk. Ata-
lálati lista ilyen esetben sokkal szűkebb, mintha
aneten végeztük volna el ugyanezt akeresést.
Nézd meg, hogy az iskolád honlapja ren-
delkezik-e saját keresővel?
Ha igen, akkor:
Keresd meg az iskolád telefonszámát!
Keresd meg az iskolád OM-azonosítóját!
Speciális böngészőbeállítások
Az internetes alkalmazások közül leggyak-
rabban valamilyen böngészőprogramot hasz-
nálunk. Számos kiegészítő létezik ezekhez,
amelyek segítségével barátságosabbá, bizton-
ságosabbá és sokoldalúbbá tehetjük böngészési
szokásainkat.
Automatikus frissítés
Alegegyszerűbben úgy gondoskodhatunk abiz-
tonságról, az alkalmazás stabilitásáról, ha min-
dig alegfrissebb verziót használjuk. Aböngésző
beállításában engedélyezzük az automatikus
frissítést.
Sütik letiltása
A sütik szolgálatot tesznek, de nem mindig
örülünk annak, ha néhányuk folyamatosan jel-
zi awebhely számára, hogy éppen milyen oldalt
nézegetünk. Szerencsére ezek a nyomkövetők
külön letilthatók. A böngészőnk beállításában
vegyük ki apipát a„Harmadik féltől származó
sütik elfogadása” elől.
Mentsük az írásainkat
Néha sajnos előfordul, hogy a böngészőnk ép-
pen akkor omlik össze, amikor egy üzenetet
írunk. Ha nem akarjuk elveszíteni amár megírt
sorokat, aLazarus nevű kiegészítő megjegyzi, és
szükség esetén visszaállítja az elveszettnek hitt
sorokat.
Szinkronizáljuk akönyvjelzőket
Szerencsére számos szinkronizáló elérhető afel-
adat automatikus elvégzésére. AChrome eseté-
ben aGoogle felhasználói ókunk beállításainál
engedélyezhetjük ezt az opciót. Használhatjuk
az Xmarks kiegészítőt is, amely menti és szink-
ronizálja akönyvjelzőinket.
Böngésszünk inkognitóban
A böngészők az összes lehetséges előzményt
tárolják, ami sok esetben hasznos. Ha azonban
valamiért azt szeretnénk, hogy anézelődésünk-
nek ne legyenek böngészési és keresési előzmé-
nyei, eltárolt sütijei, akkor válasszuk az inkogni-
tóablakot.
Használjunk több böngészőt
Előfordul, hogy akedvenc böngészőnk valame-
lyik weboldalt nem tudja megnyitni, mert ép-
pen egy fl ashalapú alkalmazással nem boldogul.
Emiatt jó, ha telepítve van egy másik böngésző-
program is.
Egyesítsük aközösségi fi ókjainkat
A Yoono (http://yoono-desktop.en.softonic.com)
olyan szolgáltatás, amely aközösségi oldalakon
használt felhasználói ókjainkat képes egyben
kezelni. Így segítségével egyszerre használhat-
juk a Facebookot, a Twittert vagy a LinkedInt
stb.
Szavak kizárása akeresésből
jezéseket, akkor tegyünk eléjük - szimbólumot.
Fontos, hogy az írásjel előtt ne hagyjunk szóközt!
Keresés aközösségi médiában
akkor aszavak elé a@ jelet tesszük.
Keresés awebhelyen belül
Az oldalak nagy többségénél találunk saját ke-
Az oldalak nagy többségénél találunk saját ke-
resőt, amellyel nem aneten, hanem az adott por-
Böngésszünk inkognitóban
Használjunk több böngészőt
Előfordul, hogy akedvenc böngészőnk valame-
lyik weboldalt nem tudja megnyitni, mert ép-