!"
e-Világ és online kommunikáció
!""#$%&%'#(#)#*"#$%&)%+$*#,$#*%-+./0/-&.%12%&)%3$.+$#%435567
$+4/8+9-&.%'306$4%5#0+25#,4#:$+;%<347234%41,:12,#%4#,#22=4%
#0>=**%&%-/.&2)*;%?+%&)%+$*#,$#*@%A30>&$%&.&46.*%4+@%?+*%12%B37
0>&$%*6:34%4#,#2$+%&)%+$*#,$#*#$@%?+*%*&4&,%&%-+,*6/.+2%2)#517
.>+210@%A30>&$%*6:35%5#0-1:#$+%&)%&:&*&+5&*@%A30>&$%*6:34%
:+0+*/.+2%#2)4C)C4%2#0D*2101-#.%43556$+4/.$+%&%*/,2&+55&.@
#$%&'()*+,-./)'-0102&(
E)%#.5F.*%1-*+)#:#4"#$%&%4C,=.C**=$4%.#-G%-+./0%2)/532%*#,=.#*1$%.#**%5#0B&*/,3)9%&%*#8B7
$3.90+&+%'#(.G:12;%E%5+$4#*%4C,=.-#-G%:+0+*/.+2% 4C,$>#)#*%*1,$>#,12#%5+&**H%&)*%53$:(64H%
B30>%+$'3,5/8+92%*/,2&:&.35"&$%1.=$4;%?#0(#.#$*#4%I1.:/6.%&%-#)#*G%$1.4=.+%5#*,94H%&)%+27
43.&+%1,*14#.12%#.#4*,3$+462%$&I.9"&$%*C,*1$+4H%.1*#)$#4%1**#,5#4H%&B3.%,3"3*34%2)3.0/.(/4%
4+%&%-#$:10#4#*H%12%&%0>/,&4%,3"3*34%2#0D*2101-#.%/..D*(/4%#.G%*#,514#+4#*;%
J#%$#582&4%&%0&):&2/0,&%-&$%B&*/22&.%&%*#8B$3.90+&+%'#(.G:12H%B&$#5%&)%#0>#2%#5"#7
,#4H%82&./:34%1.#*1,#%+2;%?#0(#.#$*#4%&)%3432*#.#'3$34H%34329,/4;%<G*H%&4/,%&)%3**B3$6$4&*%
+2%:+0+*&.+)/.$+%*6:(64H%03$:3.(6$4%82&4%&%*/-3.,9.%+,/$>D*B&*9%'K*12,#$:2)#,,#H%&%,+&2)*97%12%
4&5#,&B/.9)&*,&;%L1*#)$#4%3.>&$%BK*G4H%&5#.>#4%(#.)+4H%B&%-&.&5#.>+4%1.#.5+2)#,$#4%.#(/,*%
&%2)&-&*322/0+%+:#(#;%MC).#4#:12$1.%2#0D*210=$4,#%-&$%&%NO<%,#$:2)#,H%&5+%56*&*(&%&)%F*7
-3$&.&*%12%&)%&4*6/.+2%'3,0&.5&*;%!.53$:B&*(64H%B30>%&%.#0*C""%B/)*&,*/2"&$%#.1,B#*G%2)17
.#22/-F%+$*#,$#*#$%0>3,2&$%12%4C$$>#$%(6*6$4%+$'3,5/8+9B3);%
342010/
56% A/,357$10>%'G2%823I3,*34"&$%0>K(*21*#4%C22)#H%5+.>#$%B1*4C)$&I+%=0>#4#*%*6:6$4%&)%
+$*#,$#*#$%#.+$*1)$+P%?+"#$%2#0D*+%&)%1.#*=$4#*%&)%+$*#,$#*@%N>K(*2#*#4%3.>&$%*#,=.#*#4#*H%
&B3.%&%*#8B$3.90+&%2#0D*+%&)%#5"#,#4%*#-14#$>2101*P%
76% N3$:3.43))&*34%#0>=**P%?+.>#$$#4%41I)#.+*#4%#.%&%(C-G%*#8B$3.90+/(/*@%E%4+2%823I3,*34%
6*/$%&)%#012)%32)*/..>&.%-+*&22/*34%5#0%&)%C*.#*#+*#4#*P%
8&9:0$.;<=2.%42.0>.+$/4'$4/?
E%-+./03$%*C""'1.#%!"#$%&'%.1*#)+4H%I.;%F*7
B/.9)&*H%-/..&.&*+%B/.9)&*H%43556$+4/8+92%
B/.9)&*%2*";
A&% *C""% 2)/5D*901I#*% C22)#4&I8237
.6$4H%&443,%2)+$*1$%!"#$%&'('%4&I6$4;
!)#4% &% 2)/5D*901I7B/.9)&*34% 41I#2#4%
#0>=**%:3.03)$+H%I1.:/6.%&:&*34&*%*6:$&4%
#0>5/22&.% 82#,1.$+H% 5#032)*&$+;% E% 2)/5D7
*901I7B/.9)&*34% 4+&.&4D*/2/-&.% #$#,0+/*% 12%
4C.*210#*%+2%82C44#$*B#*=$4H%I1.:/6.%&%B/7
$3.90+&+%'#(.G:12;%E%5+$4#*%4C,=.-#-G%:+0+*/.+2% 4C,$>#)#*%*1,$>#,12#%5+&**H%&)*%53$:(64H%
B30>%+$'3,5/8+92%*/,2&:&.35"&$%1.=$4;%?#0(#.#$*#4%I1.:/6.%&%-#)#*G%$1.4=.+%5#*,94H%&)%+27
A&% *C""% 2)/5D*901I#*% C22)#4&I8237
.6$4H%&443,%2)+$*1$%
!"#$%&'('
%4&I6$4;
!"#$%&'('
#0>5/22&.% 82#,1.$+H% 5#032)*&$+;% E% 2)/5D7
4C.*210#*%+2%82C44#$*B#*=$4H%I1.:/6.%&%B/7
!@
.9)&*B3)%82&*.&43)*&*3**%01I#4%5+$:%41I#2#4%#0>&)3$%$>35*&*9,&%$>35*&*$+;%A&%&%4=.C$7
"C)G%2)/5D*901I7B/.9)&*34&*%#0>5/22&.%C22)#4&I823.(64H%&443,%&%-+./03$%/*D-#.G%I94B/7
.92)#,K%,#$:2)#,*%4&I6$4;%!)%&%"3$>3.6.*H%C22)#'=00G%,#$:2)#,%&.43*(&%&)%)*'+,*+'+';%A&%&)%
#0>+4%B/.9)&*"9.%&%5/2+4"&%2)#,#*$1$4%+$'3,5/8+9*%#.(6**&*$+H%&,,&%*C""%F*-3$&.%+2%,#$:#.7
4#)12=$4,#%/..;%?+-#.%&%B/.9)&*34%*C""%2)/.3$%+2%82&*.&43)$&4%#0>5/2B3)H%&)%&:&*34%81."&%
1,$#4%&443,%+2H%B&%#0>7#0>%#.#5%5#021,=.%-&0>%4+#2+4;%
AB$9;->;-.0>.+$/4'$4/4$
E)% +$*#,$#*% B&2)$/.&*/B3)% Q3$.+$#% 2)C,'C)12B#)R% 2)=4210=$4% -&$% #0>%
"C$012)GI,30,&5,&H% 5+$*% &5+.>#$% I1.:/6.% &% -).,(/(011 234+51 6((4#+1
7!,(8+51-(%)##&19),+:(;%2*";%
S$:D*264%#.%&%4+-/.&2)*3**%"C$012)GI,30,&53*H%12%&%4#,#2G2/-"&%D,(64%"#%&%2)3.0/.*&*9%$#-1*H%
&5+%&%4C-#*4#)G4"G.%1I=.%'#.T%QI.;T%UUU;3432:3"3);B6R
342010/
56% M#,#22#*#4%,/%&)%+243./*34%U#"3.:&./,&P%?+.>#$%+$'3,5/8+94&*%*6:*&*34%5#0@%
76% V1))#*#4%6*/$&H%B30>%5+%&%4=.C$"210%&%;#6H%;$#*H%;835H%;03-%12%&%;:#H%;+*H%;B6%*DI62F%:35&7
+$$#-#4%4C)C**P
C->DB>E0->$)20/.
E)%3**B3$&+$4"&$%$C-#4-G%2)/5F%:+0+*/.+2%#2)4C)412).#*%4C$$>D*+%
5#0%&%B1*4C)$&I+%1.#*=$4#*;%V&I(&+$4"&$%&)%&2)*&.+%2)/5D*901I#4%
5#..#**% 5#0(#.#$*#4% &% .&I*3I34H% *&".#*#4H% 3432*#.#'3$34H% 3437
29,/4%12%#0>1"H%&I,9%2)/5D*901I#*%*&,*&.5&)9%#2)4C)C4;
E)3$"&$% *C""% -#2)1.>% +2% '#$>#0#*% 5+$4#*T% 03$:3.(6$4% 82&4% &%
*F.)3**%B&2)$/.&*,